Welkom bij Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

hospice-zeeuws-vlaanderen
De Stichting heeft de deur van het hospice, een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, in Terneuzen geopend op 7 april 2008. Dit hospice is er voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.

Een hospice is een huis waar door vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende of vervangen de mantelzorg als er weinig mantelzorg is. Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en veiligheid worden door de vrijwilligers in ruime mate geboden en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice.

De vrijwilligers verrichten beperkte zorgtaken en geen verpleegtechnische of medische handelingen. De vrijwilligers zijn geschoold en ervaren en worden ondersteund door de coördinatoren. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de huisarts van de patiënt. De verpleegkundige zorg wordt geleverd door de thuiszorgorganisaties. 24-uurs zorg door de thuiszorgorganisaties is gegarandeerd. De gasten kunnen hun kamer inrichten zoals zij dat wensen, persoonlijke zaken ( foto’s , schilderij enz.) mogen worden meegebracht, om zo de eigen huiselijke leefsituatie zo veel mogelijk te handhaven.

Het hulpaanbod van vrijwilligers bestaat uit persoonlijke zorg voor de stervende en de mantelzorg en betreft, afhankelijk van de behoefte,  hulp overdag en soms 's nachts , een thuiszorgmedewerker is ’s nachts wel altijd aanwezig. De vrijwilligers in dit hospice zorgen voor langdurige aanwezigheid, voor het “er zijn” voor de patiënt en naasten.

Doel en doelgroep

Doel is het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De doelgroep zijn mensen in de laatste fase van hun leven (terminale fase):
• met een levensverwachting van 3 tot 6 maanden waarbij genezing niet meer mogelijk is.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54