Hospice

Een hospice is een huis waar door vrijwilligers hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Deze vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende of vervangen de mantelzorg als er weinig mantelzorg is. Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en veiligheid worden door de vrijwilligers in ruime mate geboden en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice.

De vrijwilligers verrichten beperkte zorgtaken en geen verpleegtechnische of medische handelingen. De vrijwilligers zijn geschoold en ervaren en worden ondersteund door de coördinator. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de huisarts van de patiënt.
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door de thuiszorg en eventuele nachtzorg. Tijdens een verblijf is er 24 uur per dag iemand aanwezig in het hospice. Bewoners richten hun kamer zo in zoals zij dat wensen, spullen mogen worden meegebracht, om zo de eigen huiselijke leefsituatie zo veel mogelijk te handhaven.

Het hulpaanbod van vrijwilligers bestaat uit persoonlijke zorg voor de stervende en de mantelzorg en betreft, afhankelijk van de behoefte, hulp 's nachts en/of overdag. De vrijwilligers in dit hospice zorgen voor langdurige aanwezigheid, voor het “er zijn” voor de patiënt en naasten.

Vrijwilligers

De vrijwilligers vervullen de volgende taken:
Ten aanzien van de stervende:
 • eenvoudige, niet specialistische, lichamelijke verzorging (zoals helpen bij toiletgang, verschonen, goed leggen in bed, kussens schikken)
 • praktische verzorging (zoals helpen bij eten en drinken)
 • signalering van veranderingen: lichamelijke toestand, e.d.
 • sociaal-emotionele, geestelijke en informatieve steun

Ten aanzien van de mantelzorg:
 • stimulering (door bijvoorbeeld bevestiging en voorbeeldfunctie)
 • gehele of gedeeltelijke vervanging van de mantelzorg (bijvoorbeeld waak- en oppasdiensten
 • praktische ondersteuning
 • sociaal-emotionele en geestelijke steun

Het werk van de vrijwilliger vraagt veel inzet en persoonlijke betrokkenheid. Maar inzet en betrokkenheid alleen zijn niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd.

Een vrijwilliger moet, wat betreft persoonlijke vaardigheden:
 • open staan en respect hebben voor de emoties van de bewoner en de emoties van de mantelzorgers;
 • evenwichtig zijn, kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden van de bewoner en hun familie;
 • zich als vrijwilliger kunnen opstellen, bescheiden ruimte latend voor familie en anderen;
 • paniekbestendig zijn;
 • eigen ervaringen met stervenden hebben verwerkt;
 • doorzettingsvermogen hebben;
 • eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven en ontvangen, in staat zijn persoonlijke informatie geheim te houden;
 • open kunnen luisteren;zonder eigen gedachten en normen een rol te laten spelen;
 • inzicht hebben in het gedrag van anderen en daarbij tactvol een eigen positie kunnen kiezen;
 • eigen grenzen kunnen aangeven en bewaken m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren;
 • zelfstandig kunnen handelen;
 • kunnen samenwerken met anderen, zoals de terminale bewoner, familie, thuiszorg en huisarts.

Inzetbaarheid:
 • goed bereikbaar zijn;
 • kunnen rekenen op steun van de eigen achterban;
 • flexibel en collegiaal zijn;
 • een training willen volgen en deel willen uitmaken van een groep vrijwilligers;
 • langer dan een jaar willen blijven werken;
 • eigen grenzen van inzetbaarheid aangeven.

De vrijwilligers worden bij hun werkzaamheden begeleid en ondersteund door de coördinator, waar zij steeds een beroep op kunnen doen. ook zijn er themabijeenkomsten, cliëntbesprekingen en bijscholing. Randvoorwaarden zoals onkostenvergoeding en verzekeringen zijn goed geregeld en bevestigd in een vrijwilligersovereenkomst.

Doel en doelgroep

Doel is het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De doelgroep zijn mensen in de laatste fase van hun leven (terminale fase):
 • met een levensverwachting van 3 tot 6 maanden;
 • waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Het hospice in Zeeuws-Vlaanderen is gevestigd aan Leeuwenlaan 40 te Terneuzen en is in 2007 verbouwd en ingericht.
Het hospice heeft in april 2008 haar deuren geopend.

St. Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Leeuwenlaan 40 | 4532 AG Terneuzen

info@hospicezvl.nl
www.hospicezvl.nl

Tel: 0115 68 95 88
gsm: 06 53 16 16 54